Primeira Dama: “Hau Apoiu Kandidatura 8”

MEDIAONETIMOR- Hasoru eleisaun Prezidensial ne’ebé sei monu iha loron 20 Marsu tinan ne’e Primeira Dama, Isabel Fereira deklara hodi fó apoiu ba Kandidatura Prezidente RDTL, Antonio da Conceição alias Kalohan ba prizioneiru iha Becora, Dili.

“Iha tempu kuarezma ne’e hau mai vizita imi hamutuk ho Espouza Kandidatu Prezidente RDTL Numeru 8, Iria de Fatima Neves de Camões. Hau apoiu kandidatu ne’e. Tamba ne’e mak hau lori Mana Iria Espouza Kandidatu ne’e katak fó fiar ba futuru mana mak sai hanesan Primeira Dama ita nian no sai mos Inan ba ita hotu.”

Hateten Primeira Dama, Isabel Ferreira bainhira vizita prizioneiru ne’ebe hela iha bloku A no bloku C iha Prizaun Becora, Sesta, (10/03/2017). Vizita ne’e akompaña hosi Espouza Kandidatu Numeru 8, Iria de Fatima Neves de Camões, funsionariu Ministeriu da Justica no Guarda Prizionariu.

Iha nia diskursu Primeira Dama Isabel esplika nia prezensa tamba tinan-tinan iha tempu kuarezma sempre hala’o vizita. Hanesan hotu-hotu hatene, Timor-Leste sei hili nia Prezidente RDTL iha tempu besik.

Nune’e katak Isabel, nia mai ho espouza hosi kandidatu atual Ministru da Edukasaun ne’ebé kandidata a’an mós ba Prezidenta da Republika. No hau apoiu kandidatu ne’e hó esperansa bele sai future Primeira Dama no inan ba nasaun ida ne’e.

Lia hanesan Isabel hato’o iha nia kontinuasaun vizita iha bloku ‘A’ hafoin remata iha bloku ‘C’. Nia hateten, nia mai hanesan bain-bain. Tinan-tinan halo vizita iha tempu kuarezma no tempu adventu.

“No vizita ida ne’e atu mai koalia deit ho maun-tiu (Prizioneiru) sira konaba ita nia moris hanesan ema. Kestaun saida mak ita tenke-ser halo iha tempu kuaresma. Maibe tinan ne’e la hanesan tinan-tinan,” tenik Isabel hodi hattan.

Hotu-hotu akompañia Nasaun TL ne’ebé halo hela festa demokrasia para hili Presidente foun hamutuk ho kandidatu nain 8. Hosi kandidatu ne’e, Isabel fó nia apoiu ba kandidatu numeru 8, Antonio da Conceicão. Atual Ministro da Educaçaõ.

Nune’e katak Isabel, iha vizita ne’e mai hamutuk hó Espouza kandidatu numeru 8 para bele mai hare maluk sira iha prizaun. Nune’e maun (Kalohan) mak sai president, Mana Iria mak sei sai Inan ba ita hotu par abele tau matan ba hotu-hotu iha TL.

Iha parte seluk Prizoneirus, Nilton Barreto husi bloku ‘A’ suzere para hanesan sidadaun Timor-Oan husu esforsu Primeira Dama para bele apelu ba kandidatu sira ne’e. Tamba, tuir sira nia hare televizaun kampaiña sempre mosu problema.

“Tuir ami nia hare iha televizaun, kuitadu. Dala ruma ami iha ne’e, ami hanoin katak iha kampañia mak iha vitima kona fali ba ami nia familia. Ami sente triste. Tamba ami mos hanoin ba ami nia famila. No ami espera katak nasaun ne’e bele lao ho diak,” hateten Prizioneiru Nilton ba Primeira Dama, Isabel.(Jornalista Estájiariu; Jose Samuel/Deonisio da Cruz)                    

One response to “Primeira Dama: “Hau Apoiu Kandidatura 8””

  1. Apoiu se deit, direitu ema idak-idak nian. Maibe hadomi malu hodi respeita ema seluk nia direita elisaun ne’e maka importante

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *