Tempu Kuarezma, Primeira Dama Vizita Prizaun

MEDIAONETIMOR-Iha tempu Kuarezma ne’e, Primeira Dama, Isabel Ferreira hamutuk ho Espouza Kandidatu Prezidente RDTL Numeru 8, Iria de Fatima Neves de Camões hala’o vizita ba prizioneiru iha Prizaun Becora, Dili no Prizaun Gleno, Ermera.

“Hau mai vizita ne’e la lori buat ida. Maibe lori domin maka hodi mai fo hanoin ba prizioneiru sira katak, iha tempu kuarezma labele hirus malu no odio malu. Tenke hadomi malu no fo liman ba malu ho laran mós.”

Haktuir Primeira Dama, Isabel Ferreira wainhira koalia hó prizioneiru Becora, Dili, iha ni-nia vizita, Sexta, (10/03/2017). Akompaña iha vizita ne’e Espouza Kandidatu Numeru 8, Iria de Fatima Neves de Camões no funsionariu Ministeriu da Justica, no Guarda Prizionariu.

Primeira Dama, Isabel hamrik iha bloku ‘G’ hodi hateten, “Hau fiar katak Mana Iria sei la fasil ba buat hotu-hotu hanesan hau halo. Maibe nia iha familia bo’ot ne’ebe ho nia oan sira presiza Inan nia akompañamentu ho diak. No mós fo apoiu ba Maun Antonio (Kandidatura Numeru 8) nia Servisu ba oin ho diak.”

Isabel hatutan, hamutuk hó Espouza atual Ministru Ko’ordenador Edukasaun ne’e tanba husu ajuda atu akompaña iha vizita ne’e. Laos atu mai halo kampaña. Maibe, nu’udar obrigasaun ho laran hodi mai vizita.

Aliende ne’e katak Isabel, vizita ne’e mós atu buka koñese prizioneiru sira. No halo mós orasaun. Bainhira fila ba uma sei la haluha reza ba imi prizioneiru sira iha fatin ne’e. Hamutuk hó Iria, Isabel husu ba jovem prizioneiru hó idade tinan 26, 25 no halo ona tinan 24 nafatin kontrutidu. Maibé, keta haluha nasaun sei presiza.

Tamba ne’e tenik Isabel, fatin ne’ebé imi Prizioneiru hela ba labele hanoin fatin ne’e hadók hosi nesesidade. Enzola imi. Dehan imi Prizioneiru lavale ona. Ne’e lae. Maibe, transforma fatin ne’e hanesan fatin edukasaun hodi halo refleksaun ba hahalok sira ne’ebé a’at no diak.

“Iha fatin edukasaun ne’e hodi hanoin katak iha liur, saida mak halo diak ona. No saida maka halo seidauk diak. Halo reflesaun para bele hakarak halo buat diak ba imi nia a’an no ba imi nia familia. Hanoin ba imi nia Inan-Aman ne’ebe kolen imi to’o ohin loron ho idade ida hanesan ne’e. Sakramentu hira mak Inan-Aman halo ona hodi to’o ohin loron,” husu Primeira Dama ne’e hodi hatutan.

Ne’e duni lalika tristeza. Tamba uluk imi mai ona iha fatin ne’e hanesan ema. Ita hotu laiha ida perfeitu. Ita ema sala laek. Liu-liu agora tama ona ba loron kuarezma hodi hanoin konaba saida maka kuarezma. Hanoin ba Jesus nia terus to’o mate iha Cruz tan deit atu salva ita nia sala.

“Imi mos halo transmisaun kuarezma ida ne’e hodi hanoin atu fila-fali ba labarik ida ne’ebe uniku hatudu hahalok diak ba familia nescesidade ba ita nia nasaun para labele koñesidu ho joven ida ne’ebe la diak. Tenke hanoin fila-fali ba positive. Ema bele dehan ita ladiak. Bele dehan a’at. Maibe ita nia hahalok mak sei bele responde, hameno Isabel ba prizioneiru Bloku ‘G’ ne’ebe maioria joven hotu.

Antes atu kontinua ba vizita Prizioneiru iha Gleno, Isabel vizita mós bloku ‘C’ hodi koalia konaba situasaun politika rai laran ne’ebé iha tempu besik sei realize eleisaun Prezidensial iha Timor-Leste.(Jornalista Estájiariu; Jose Samuel/Deonisio da Cruz)                              

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *