Xanana Vota Iha Balibar, Lu-Olo: “Laiha Segundu Volta”

MEDIAONETIMOR-Eleisaun Prezidensial periodu 2017-2022 ne’ebe hala’o iha Loron Segunda, (20/03/2017) hahu tuku 07:00 OTL, dader deit hotu-hotu forma ona tuir ninia suku.

Iha parte seluk Prezidente Partidu Politiku CNRT, Kay Rala Xanana Gusmao ne’ebe fo apoiu tomak ba Kandidatura Francisco Guterres Lu-Olo hala’o nia vota iha sentru votasaun Suku Balibar, Postu Administrativu Cristo Rei, Munisipiu Dili.

Nu’udar komunidade Balibar, Xanana ne’ebe atual Ministru Planemantu no Stratejiku ne’e forma tuir linya hamutuk ho komunidade. Hanesan bai-bain maun boot Xanana goza halimar ho labarik sira hodi lao tuir linya ba to’o urna votasaun. Vota hotu Maun boot Xanana aranka kedas ba rai estranjeiru.

Prezidente CNRT, Kay Rala Xanana Gusmao hare hikar hela bulatin votus antes hatama ba urna. (Foto MOT/Joao da Costa)

Iha parte seluk Kandidatura numeru 2, atual Prezidente Partidu Fretilin, Francisco Guterres Lu-Olo ho fiar a’an responde jornalista sira katak sei laiha segundu ronde. “Nåo a Segundo ronde. Laiha segundu ronde.”

Tuir Lu-Olo nia prediksaun katak iha eleisaun Prezidensial tinan ida ne’e ne’ebe mai ho kandidatura nain 8 ne’e sei iha deit primieru volta ho manan hosi Lu-Olo. Nune’e Lu-Olo husu ba Timor-oan hotu-hotu atu simu desizaun saida deit.

“Iha eleisaun povu maka desidi. Povu nia determinasaun para hotu-hotu atu simu rezultadu saida deit. Nue’e hotu-hotu tenki prontu simu ho dame, hanesan iha kampanye hotu-hotu kria dame,” katak Lu-Olo ne’ebe vota iha Eskola públiku Farol, Suku Motael ne’e.

Eis Prezidente RDTL, Jose Ramos Horta forma iha sentru votasaun Metiaut hodi ba vota iha eleisaun Prezidensial periode 2017-2022, Segunda, (20/03/2017). (Foto Kontributor MOT/Jessy Gouveia

Hatan konaba program servisu wainhira manan iha eleisaun Prezidente RDTL nian tinan 5 ba oin katak Lu-Olo, sei halo mudansa iha area hotu-hotu. Hanesan; saude, agrikultura, edukasaun nomos iha konomia hodi lori povu ne’e ba oin.

Kandidatura numeru 8, atual Ministru Koordenador Asuntu Sosiais no Edukasaun, Antonio Conceicao alias Kalohan remata vota iha sentru votasaun Tuanalaran hateten, lakon ka manan ne’e rezultadu povu ni-nian.

“Sira (povu-Red) nia libremente atu hili sira nia lideransa iha futuru. Desizaun iha povu nia liman. Nune’e hau lakohi atu halo spektativu. Hau nafatin depende ba rezultadu povu nia determinasaun. Kekalahan adalah kemenangan tertunda,” hateten Kalohan hodi hatutan.

Nune’e husu ba ema hotu-hotu simu rezultadu mayoria. Iha kampanye hala’o ona ho hakmatek no dame. Vota hotu ida-idak fila ba nia uma hodi hala’o servisu ka pasa ferias hamutuk ho familia. Para tama fali servisu ho saude saudavel.

Prezidente RDTL, Taur Matan Ruak hamutuk ho Primeira Dama, Isabel Ferreira hatais mutin-mutin hafoin remata vota iha sentru votasaun Metiaut, Segunda, (20/03/2017) lao fila-fali ba uma. (Foto Kontributor MOT/Jessy Gouveia

Aliende ne’e Prezidente RDTL ne’ebe ba tuir vota iha Metiaut husu ba hotu-hotu atu simu rezultadu ne’ebe sei fo sai. “Jogador ne’ebe diak nia tenki simu manan no lakon. Husu ba povu atu simu rezultadu ho dame,” katak Taur hodi hatutan husu Prezidente RDTL foun mai atu hadia nesesidade baziku povu. Hanesan; be’e mo’os, saude no edukasaun hodi hadia povu nia moris.(reportajem Joao da Costa/Suzana Cardoso)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *