Prezidente Taur Intrega Kondekorasaun Colar

MEDIAONETIMOR– Presidente da Repúblika (PR), Taur Matan Ruak intrega kondekorasaun kolar da ordem Timor-Leste ba kuadrus Timorense ne’ebé mak ezerse sira nia kna’ar iha orgaun estadu nian.

Kondekorasaun ne’e fo ba Primeiru Ministru (PM), Rui Maria de Araujo, PR Parlamentu Nasional, Aderito Hugo, Eis Presidente Parlamentu Nasional, Vicente Guterres, Eis Presidente Tribunal Recursu, Gulhermino da Silva, Vice Komandante Brigadeiru Jeneral F-FDTL, Filomeno Paixão, Sefi Estadu Mayor F-FDTL, Falur Rate Laek, Segunda Komandante PNTL, Faustino da Costa.

Serimonia intrega kondekorasaun ne’ebé hala’o iha Salaun Palasiu Presidente Aitarak Laran ne’e hetan partisipasaun hosi membru do governu, Parlamentu Nasional (PN) no komvidadus sira seluk, Sexta, (5/05/2017).

Director Casa Civil, Rui Gomes ba jornalista Media One Timor hafoin remata serimonia simu kondekorasaun ne’e hateten, ordem ne’e mak a’as liu iha nia kategoria. Primeiru mak Grande Colar ne’e ba Presidente nu’udar sefi estadu, segunda Colar maka intrega ba PM, Prezidente PN no Prezidente Tribunal Rekursu.

Nia hateten, iha Colar nia okos maka medalha no okos tan ensigna ne’ebé mak atribui ba Vice Jeneral F-FDTL no Segundu Komandante PNTL. Kondekora a’as liu maka estadu fo ba sidadaun. PR rasik mak kondekora. Tanba, ne’e Sombolu ida ne’ebe mak a’as teb-tebes ba sira nia servisu, sira nia kompetensia, espesializasaun no lealidade. Buat sira ne’e hotu mak halo PR Taur fo kondekora ba membru sira ne’e.

Iha parte seluk Presidente Parlamentu Nasional, Aderito Hugo ba jornalista hateten, kondekorasaun ida ne’e ba Parlamentu, Povu no Nasaun. Rekoñesimentu Presidente da Republika nian ba kuadrus Timorense ne’ebe mak ezerse kna’ar iha orgaun estadu ida nian agradese teb-tebes ba apresiasaun estadu nian ba kondekorasaun ne’e.

“Ita halo servisu ba nasaun no ba povu. No konsiderasaun ne’ebe mai hosi superior sira ita simu. Konsiderasaun no apresiasaun sira ne’e atu motiva nafatin ita atu halo servisu hanesan kuadrus politiku mai hosi partidu ne’ebé deit servi ba estadu no ba povu tomak,” katak Hugo.

Nia hatutan, kondekorasaun ida ne’e mai hau senti katak seidauk merese atu simu. Tanba iha liur ne’eba ema barak karik merese simu ida ne’e. Maibe ida ne’e rekoñesimentu estadu ninian ba dezempenhu hanesan kuadru simples ida ne’ebe ezerse kna’ar Presidente Parlamentu Nasional. Maske saida mak ita halo seidauk sufisiente atu servi ita nia povu sei servisu makas liu tan para atu hadia povu nia vida no Nasaun nia futuru diak liu tan.

Hatutan Aderito, Presidente da Republika fo kondekorasaun ne’e bazeia ba kompetensia ne’ebe mak iha. PR fo kondecorasaun ba kuadrus Timor oan ne’ebe mak priense rekezitus tuir kna’ar PR ninian atu fo konsiderasaun sira ne’e.

“Hau sente katak rekoñesimentu ida ne’e atu motiva tan ita saida mak iha PR nia laran ne’e tomada desizaun ba ida ne’e tanba atu motiva ita halo servisu diak liu tan ba povu maske ita bele goja ita nia kompetensia knar Orgaun Soberanu sira maibe ita hotu-hotu servi povu atu servi nasaun,” dehan Hugo.(Jornalista Deonisio da Cruz/estajiada Joaninha da Costa)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *