PR Lu-Olo Vizita Quartel Geral F-FDTL

MEDIAONETIMOR-Atu hatene diak liutan lalaok servisu no politika dezemvolvimentu Forsa Armadas Falintil-Forsa Defesa Timor-Leste (F-FDTL) maka Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lu-Olo hala’o nia primeira vizita ba Quartel Jeral F-FDTL iha Fatuhada, Dili.  

“Hau nia primeiru vizita maka hau vizita iha instituisaun F-FDTL. Nu’udar sefi estadu no komandante supremiu forsa armadas. Hau mai iha institiusaun ida ne’e hau bele hateten katak hau laos bele trasmite ona mensagem ho karakter orientador ba forsa armadas ninian misaun ne’ebe mak atu bele halo.”

Lia fuan hirak ne’e haktuir hosi Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres Lu-Olo iha ninia primeiru vizita ba Quartel Jeral F-FDTL, Segunda, (10/07). Nia hateten, presiza forsa no kbi’it hotu-hotu nian para kontribui ho diak ba Nasaun Timor-Leste (TL).

Katak PR Lu-Olo, misaun F-FDTL nian tenki iha inguaramentu politika para nune’e bele lori ba to’o iha kna’ar bo’ot hó instituisaun repúblika nian. Iha diferente Ideia, PR Lu-Olo husu atu F-FDTL sai orientadora politika ida ba iha forsa armadas.

“Ita hakarak harí forsas armadas para hateke ba oin hodi kumpri misaun bo’ot ida ne’ebé konstituisaun haruka. Partisipa hodi transmiti valor forsa Falentil fó sira nia a’an hodi sakrifika ba ukun a’an to’o ita harí instituisaun ida ne’e,” tenik PR Lu-Olo.

Iha parte seluk Maijor Jeneral, Lere Annan Timor hateten, F-FDTL no PNTL maka asegura estabilidade nasional. Kria paz estabilidade iha TL. Nune’e, presiza rekursu humanus hodi servi diak liutan iha paz no estabilidade.

“Hau nu’udar komandante laran taridu ba veteranus sira ne’ebé tinan 60 tenki reforma ona. Maibé tenki apresia ba sira nia prejensa ne’ebé asegura estabilidade to’o bele forma mós diresaun foun atu bele komanda instusaun F-FDTL ne’e,” tenik Lere hodi hatutan.

F-FDTL tenki professionalismu hodi rejolve ekipamentus ho meius kondisoens hotu-hotu para forsas armadas hosi tinan 15 ba leten tenke tuir povu ne’ebé professionalismu. Tenke forsa ida ne’ebé maka professional.(Estajiada Joaninha da Costa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *