Governu Foun Presiza Legaliza Postu Alfandega

MEDIAONETIMOR-Atu ajuda kontrola aktividade ilegais sira iha fronteira terestras no maritima, governu foun presiza legaliza postu alfandega iha munisipiu balun para bele asegura no konsilida nafatin pontus hirak ne’ebé mak halakon estadu nia reseitas durante ne’e.

Iha parte maritima hó fronteira dala barak ema uza hodi halo transaksaun ilegais, inklui sasan nesesidade baziku no peskas ilegais sira ultrapasa iha fronteira maritima. Hau hanoin postu alfandega tenki hetan konsiderasaun intensivu.”

Haktuir membru Parlamentu Nasional (PN), Bankada Konstrusaun Nasional Timorense (CNRT) husi Komisaun ‘B’, Cezár Valente de Jesus ba jornalista iha uma fukun PN, Tersa, (08/08/2017).

Nia hateten, durante mandatu iha PN Komisaun ‘B’ halo ona fiskalijasaun iha teritoriu tomak hodi identifika postu sira iha munisipiu balun merese duni atu tau konsiderasaun. Hanesan iha; Fatu-Mean, Munisipiu Cova-Lima.

“Iha entradas sempre kontaktu sidadaun visiñu nian ilegalmente lao hela. Entaun ita halo para ajuda legalija tiha sira nia aktividade sira ne’e. Nune’e, presiza Postu Alfandega ida iha ne’eba hodi ajuda sasan sira ne’ebé mak tama mai hetan kontrolu nafatin,” katak Deputadu Cezár.

Aliende ne’e katak Deputadu Cezár, sistema kontrolu ne’ebé diak maka tenki haré postu seguransa nian iha fronteira para ajuda redus estragus sira ne’ebé mak halakon estadu nia reseitas. Nune’e governu no estadu foun tenki buka asegura no konsolida nafatin pontus sira ne’ebé mak bele mellora nia atendementu.

“Hau hanoin VII governu foun tenki buka asegura no konsilida nafatin pontus sira ne’ebé iha fronteira, para bele mellora nia atendementu. Maibé, Ita labele taka. Kuandu ita taka bele prejudika povu ne’ebé hala’o aktividade iha ne’eba. Sira sei loke fali fatin seluk. Diak liu maka legalija tiha,” sujere Deputadu Cezár.(Estájiada Dulce Ximenes)      

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *