Ignora Formatu Insidénsia, Fretilin-PLP Avansa Koaligasaun

MEDIAONETIMOR-Hafoin dialogu segundu parte ba prosesu forma VII Governu Konstituisional, Partidu Frente Revolusionáriu Timor-Leste (FRETILIN) ho Partidu Libertasaun Popúlar (PLP) konkorda hodi ignora insidénsial no inkluzaun parlamentar para avansa hó deskute seriu koaligasaun nian.

“Presidente PLP, Taur mai para haré ho ideias ou bele iha formatu 3. Hanesan; koligasaun, ensidénsia parlamentar ho inkluzaun. Soke ami nain rua koalia, hakarak hateten diak liu hori ba oin atu diskuti deit kona-ba koligasaun.”

Hateten Sekretáriu Jerál FRETILIN, Mari Alkatiri ba jornalista hafoin enkontru iha Otél Novo Turizmu, Kuarta, (16/08/2017).

Mari hateten, segundu dialogu ne’e Presidente PLP nian konkorda atu plataforma VII Governu Konstituisional ne’ebé forte iha futuru. Nune’e, aban bainrua FETILIN no PLP deskute tékniku formatu ba koligasaun.

“Aban bainrua ami mai para atu plataforma ida ne’ebé forte. Tanba ne’e ideias halo diskute ba aban bainrua uza tékniku ba koligasaun hodi forma VII Governu Konstituisional,” tenik Mari.

Iha fatin hanesan Prezidente Partidu PLP, Taur Matan Ruak reforsa katak, PLP konkorda atu diskute kona-bá koaligasaun.

“Ami sei deskuti kona-bá koaligasaun,” Taur hato’o ho badak de’it ho lian Portugues.

Hatan konaba Kargu Primeiru Ministru (PM) nian hó diplomasia Taur hatutan, iha diskusaun koligasaun ida ne’e laiha diskuti kona-ba kargu Primeiru Ministru. Maibé diskuti kona-ba koligasaun.

“Imi hakarak ema (PM) oin di’ak ka oin at,” hatutan Marí ho hamnasa hodi kompleta jornalista sira nia pergunta.

Hanesan públika tiha ona iha website Media One Timor nian, iha edisaun Sabadu, (12/08/2017) katak, hafoin durante loron 5 dialogu prosesu formasaun VII governu konstituisional, ikus mai partidu mais votadu, FRETILIN konsege konvense PLP no Khunto hodi halo koaligasaun ba governasaun periode tinan 2107 to’o 2022.

Razaun FRETILIN bolu PLP maske antes ne’e deklara atu sai oposizaun edukativu hó Khunto ne’ebé prontu atu ba koaligasaun tanba entre Partidu 4 ne’e partidu PLP no Khunto maka seidauk iha lista metan iha dezemvolvimentu Timor-Leste nian.

Website Media One Timor mós fo sai katak, enkuantu FRETILIN koalisi hó PLP no Khunto maka koaligasaun sei avansa hó 23+8+7=36 kadeira iha PN. No oposisaun sei hela hó CNRT no Partidu Demokratiku (PD) hó komposisaun 22+7=29 kadeiras hodi kompleta kadeira 65 iha Parlamentu Nasional.(Reportájem Jose Samuel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *