Folin Sasan Nesesidade Baziku Sa’e, Importador La-serteza Hó Kondisaun

MEDIAONETIMOR-Tanba kondisaun politika iha rai laran la-serteza ba importador sira para fa’an sira nia sasan nesesidade baziku ba komunidade Timor-Leste (TL) maka lider sira tenki unidade mantein paz no estabilidade to’o fím.

“Daun-daun ne’e ita hotu hatene katak sasan folin sa’e. Tanba, ema sira ne’ebé maka atu importa sasan la-serteza. Negosiu la iha vida. No laiha serteza. Entaum sira deside atu la-fa’an sasan. Nune’e nia implikasaun ba povu ida ne’ebé laiha rendementu no lakon poder atu sosa nesesidade baziku.”

Hateten Porta Vos Joventude Fretilin ho Joventude Demokratiku, Abrão Nokosiku iha konferensia imprensa foin lalais ne’e hodi hatan konaba sasan folin ne’ebé maka sa’e derepente iha fatin balun iha TL.

Porta voz ne’e esplika, representante povu iha Parlamentu Nasionál tenki kalkula iha prosesu hotu-hotu. Labele hahu halo deit jogu manutensaun poder hodi haluha tiha konsekuensia ba povu nia moris.

Katak Nokosiku hodi fo atensaun katak, “Ita kuandu instabilidade politika konserteza ema investidor rai liur, inklui Timor-oan mós la brani atu tau osan hodi investe. Maka sasan folin sei sa’e.”

Nokosiku dehantan, investimentu públiku, privadu ka exterior nasionál la konsege investe maka laiha pasu ba kampu servisu. Rendimentu mós laiha. Ne’e maka reprezentante sira tenki kalkula sira nia atetude.

“Atetude reprezentante povu nia konsekuensia liga direitamente ba povu nia moris. Ho nune’e ami rekomenda ba líder nasionál sira para tu’ur hamutuk buka dalan diak ba ita nia rain. No prepara situasaun politika saúdavel ba jerasaun foun tuir dalan lós no lia lós,” suzere Nokosiku. (Reportájem Mario Lobo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *