Falta Respeitu, Marí Sei Haruka Deit Delegasaun Ba PN

MADIAONETIMOR-Tanba aprezentasaun programa VII Governu Konstituisionál dahuluk nian hetan rejeitasaun hosi Bloku Aliansa Maioria Parlamentár (AMP) maka Primeiru Ministru (PM), Marí Bin Amude Alkatiri desidi sei la lori programa daruak nian ba apresenta.

“Atu ba aprezenta programa VII Governu Konstituisionál ba dala rua, hau laba ona. Tanba, labarik sira tinan hanesan, sai hau nia oan ‘malkriadu’ fali mai hau. Entaum hau sei laba. Maibé, hau sei delega fali membru governu seluk.”

Lia fuan hirak ne’e hateten PM, Marí hodi responde jornalista iha Aeroportu Prezidente Nicolao Lobato bainhira fila hosi sosializasaun programa VII Governu Konstituisionál iha Rejiaun Otonomu Oe-Cusse, Tersa, (24/10/2017).

Hanesan públika tiha ona iha orgaun komunikasaun sosiál nian hateten, programa VII Governu halo ona apresisasaun dahuluk iha loron, 16 to’o 19 Outobru 2017, remata ho 35 votus aprova ba mosaun rejeitasaun programa VII Governu nian hosi 65 votus PN. Katak, aprezentasaun programa VII Governu nian la passa.

Maibé tuir konstituisaun Repúblika Demokratiku Timor-Leste (RDTL) sei iha oportunidade daruak atu hetan-tan kunfiansa hosi PN ba programa VII Governu nian ne’e durante loron 30 hosi remata aprezentasaun programa dahuluk nian. Katak, antes 18 Novembru 2017 tenki submete fila-fali para halo apresiasaun daruak nian.

Nune’e tuir PM Marí, preparasaun programa VII Governu Konstituisionál nian hodi ba aprezenta daruak iha Parlamentu Nasionál (PN) sei hadia tuir deputadu sira nia ezizensia ne’ebé ezizi iha apresiasaun dahuluk nian.

Katak atual Sekretariu Jeral Fretilin ne’e, ezizensia deputadu sira nian para hadia fila-fali programa ne’e akumula hotu ona. Hanesan, deputadu balun hakarak dadus. Governu fó dadus. Deputadu balun seluk hakarak esplikasaun montante osan ne’ebé iha no osan balun laiha sei apresenta hotu iha laran.

Hasoru apresiasaun programa VII Governu Konstituisionál ba daruak nian, membru Governu sei hala’o enkontru Konsellu Ministru iha Kuarta, (25/10/2017). “Hau Marí sei laba apresenta-tan. Maibé sei delega fali membru governu seluk mak ba aprezenta fali programa iha PN,” deklara Marí.

Antes ne’e website Media One Timor (MOT) públika ona iha edisaun, 22 Outobru 2017 hateten, Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres Lú Olo fó ona esplikasaun hodi responde ezizensia públiku katak, bainhira programa VII Governu nian la-passa tan ba daruak nian governu ne’e monu;

Hanesan Hatu’ur iha Konstituisaun RDTL,

Artigu 112

(Demisaun Governu nian)

  1. Guvernu nia knaar remata, wainhira :
  2. Hahú lejizlasaun Foun;
  3. Wainhira Prezidente-Repúblika simu pedidu demisaun hosi Preimeiru-Ministru
  4. Wainhira Primeiru-Ministru mate ka hetan susar ba nia isin lolon;
  5. Parlementu Nasionál la simu Programa Guvernu nian dala-rua tuituir malu;
  6. Parlamentu Nasionál la simu aprovasaun ba votu konfiansa;
  7. Aprovasaun mosaun sensura nian hosi maioria absoluta tomak deputadu ne’ebé sei hala’o knaar nu’udar efetivu.
  8. Presidente-Republika sei bele hatán ba Parlamentu Nasionál wainhira tuir kazu sira ne’ebé

fó-sai iha númeru uluk no wainhira hatudu katak tenke kaer metin instituisaun demokrátiku

sira-nia lala’ok bainhira rona tiha ona konsellu-Estadu.

Hatutan PR Lú Olo, hosi VII Governu monu, sei bele iha oportunidade para forma fali VIII Governu Konstituisionál hodi assegura governativa tinan 2017 to’o tinan 2022. Maibé VIII Governu Konstituisionál lakonsege forma-tan. Nune’e PR dissolve Parlamentu Nasionál. Tuir mai konvoka eleisaun antisipada.

Hanesan hatu’ur iha Konstituisaun RDTL

Artigu100
(Disolusaun)

  1. Parlamentu Nasionál labele hetan disolusaun iha fulan neen nia laran, liutiha eleisaun ne’ebé hili nia, ka iha semestre ba dala ikus mandatu Prezidente Repúblika nian, ka durante vijénsia estadu serku ka estadu emerjénsia nian, tan la iha kdasar jurídiku atu halo disolusaun.
  2. Disolusaun Parlamentu Nasionál nian la hamate mandatu Deputadu sira-nian to’o Parlamentu nia reuniaun dalauluk, liu tiha eleisaun subsekuente sira.

(Reportájem Mario Lobo/Aderito Ximenes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *